Nie kupuj okna w worku!

Kupno domu czy mieszkania uznawane jest za jedną z najważniejszych decyzji w życiu każdego człowieka. Co więcej, własną przestrzeń trzeba urządzić, a nierzadko jest tak, że wręcz nieraz całkiem przerobić. W związku z tym wybrać trzeba wszystko, od okien, drzwi, podłóg, po klamki w drzwiach.

Na początek skupmy się na oknach. Okazuje się, że wybór dobrego okna nie jest wcale taki oczywisty. Każdy inwestor lub konsument powinien wiedzieć, że kupowany przez niego wyrób budowlany musi spełniać wymagania specyfikacji technicznej. Należą do nich norma wyrobu bądź aprobata techniczna oraz konieczność wystawienia przez producenta deklaracji zgodności, która powstaje w wyniku oceny zgodności. Wyroby budowlane w takiej sytuacji otrzymują oznaczenie "B" lub "CE", które są symbolem określającym oznakowanie okien.

Polskie prawo obligatoryjnie określa znakowanie wyrobów budowlanych. O konieczności umieszczania na produktach oznaczenia "B" stanowi § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku. Oznacza to potwierdzenie przez producenta zgodności wyrobu ze specyfikacją techniczną.
Oznakowanie jest w kształcie kwadratu z przesuniętym lewym bokiem. W kwadrat wpisana jest litera B. Wysokość znaku nie może być mniejsza niż 10 mm. W sytuacji powiększania lub zmniejszania znaku, konieczne jest zachowanie proporcji.

znak CE
znak CE

Sposób umiejscowienia znaku na wyrobie określony jest w treści § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku. Zapis oznacza, że znak powinien być umiejscowiony w widocznym miejscu, nie może dać się go usunąć. Powinien być zrobiony na wyrobie lub na etykiecie do niego przymocowanej. W sytuacji gdy takie umiejscowienie jest niemożliwe, powinien znajdować się na opakowaniu zbiorczym, jednostkowym, bądź powinien być oznaczony w dokumentach handlowych mu towarzyszących.

Kolejnym ważnym oznaczeniem jest "CE". O konieczności jego używania, stanowi treść § 11 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku. Zapis oznacza, że jeszcze przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu, został on sprawdzony za zgodność ze specyfikacją techniczną i zgodność ta została potwierdzona zgodnie z systemem oceny zgodności wyrobu budowlanego.
Oznakowanie "CE" ma postać symbolu w postaci stylizowanych liter "CE". W przypadku zmniejszania lub powiększania znaku, konieczne jest zachowanie jego proporcji. Poszczególne litery znaku mają mieć taki sam wymiar wysokości i nie może być ona mniejsza niż 5 mm.
Sposób umiejscowienia znaku "CE" na wyrobach wynika z treści § 13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku. Znak powinien być umiejscowiony w sposób czytelny, niedający się usunąć. W przypadku niemożliwości takiego oznaczenia, konieczne jest umieszczenie zapisu na opakowaniu jednostkowym, zbiorczym, lub uwzględnienia go w dokumentacji handlowej mu towarzyszącej.

Okazuje się, że znaki "CE" oraz "B" mogą ze sobą współistnieć na wyrobach budowlanych. Zastrzeżeń ku temu nie wnosi Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.

Najważniejsze pozostaje jednak, by producenci pamiętali o konieczności znakowania swoich produktów i nie wprowadzania ich do obrotu bez spełnienia wszystkich norm. W sytuacji nie stosowania się do zapisów prawa, producenci podlegają karze grzywny. Grzywna ta może być tym dotkliwsza, jeśli oznakowania nie spełniają norm specyfiki oznaczeniowej i celowo wprowadzają w błąd konsumenta bądź inwestora. Wówczas kara grzywny sięgnąć może nawet kwoty 100 000 złotych.

Ważne, by nabywcy kupowali z głową. Świadomie i bez pośpiechu. By przyglądali się znaczkom i znali się choć trochę na nich. Przyda się więcej linijka i czujne oko. Na okno.